Regulamin

Warsaw Flow > Regulamin

REGULAMIN

11 Edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca

20-25 SIERPNIA 2020

 REGULAMIN UCZESTNICTWA

 1. W Festiwalu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w festiwalu tylko i wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna.

2. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. Sugerujemy, aby uczestnicy festiwalu posiadali aktualne ubezpieczenie.

3. Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia festiwalu uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w wysokości 50%. W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu w terminie późniejszym niż 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie. Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, poczta).

5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Wszelkie dane osobowe uczestników traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

6. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku/dokumentowanie przebiegu zajęć oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji Festiwalu. Uczestnik może nie wyrazić zgody na powyższe postanowienie – konieczne jest wówczas złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia.

7. Warunki uczestnictwa zostaną dookreślone zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi w terminie odbywania się festiwalu. Według aktualnych obostrzeń:

7.1. Uczestnicy są zobowiązani do noszenia maseczki ochronnej, zapewnionej we własnym zakresie oraz do dezynfekcji rąk przed i po wejściu na teren festiwalu.
 
7.2.Uczestnicy zobowiązani są do zachowania 1,5 metra odległości od innych uczestników.
7.3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ilości osób ćwiczących i obserwujących w sali oraz podczas zajęć plenerowych tj.:

7.3.1. Maksimum 12 osób ćwiczących w odległości 1,5 metra od siebie nawzajem oraz 20 osób obserwujących rozmieszczonych w odległości 2 metry od siebie nawzajem na sali im. W Krukowskiego, w budynku Laboratorium CSW ZU. Razem łącznie maksymalnie 32 uczestników przebywające na sali w tym samym czasie;

7.3.2. Minimum 2 metry odstępu od innych uczestników podczas zajęć plenerowych oraz 3 metry odległości od widza, maksymalnie 150 osób uczestniczących w wydarzeniu plenerowym.

7.4. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania oświadczenia przy wejściu na teren festiwalu lub wcześniej drogą elektroniczną, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zarażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

7.5. W przypadku wystąpienia objawów choroby COVID-19, uczestnik zobowiązuje się do rezygnacji z udziału w wydarzeniu i poinformowania o tym organizatora.

8. W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienie festiwalu do Internetu. W tym wypadku osoby zarejestrowane na festiwal stacjonarny, automatycznie zostaną zarejestrowane na festiwal w wersji online. Różnica kosztów między karnetami zostanie zwrócona na podstawie cen obowiązujący w dniu rejestracji.   

9. W przypadku wprowadzenia ograniczenia liczby osób mogących przebywać w miejscu odbywania się festiwalu, organizatorzy umożliwią uczestnictwo w festiwalu ograniczonej ilości osób zgodnie z kolejnością rejestracji. Pozostałe osoby zarejestrowane na festiwal stacjonarny, automatycznie zostaną zarejestrowane na festiwal w wersji online. Różnica kosztów między karnetami zostanie zwrócona na podstawie cen obowiązujący w dniu rejestracji.   

10. Festiwal z przyczyn niezależnych od Organizatorów może być w dowolnym momencie odwołany. W takim przypadku uczestnicy dostają zwrot kosztów Festiwalu.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

12. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

13. Uczestnictwo w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu i RODO, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

II. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Artystyczna Perform w Truskawi (dalej: FAP) z siedzibąw Truskawi (05-080) przy ul. Północnej 42.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w FAP, nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych, jest pani Angelika Mizińska z którym można skontaktować sięza pośrednictwem adresu email: kontakt@polandcontactfestival.com i Paulina Święcańska z którym można skontaktować sięza pośrednictwem adresu email: swiecanska@perform.org.pl

3. Dane osobowe udostępnione Administratorowi poprzez listęobecności/listęuczestników/formularze/oświadczenia/regulaminy organizowanego wydarzenia, będąprzetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umożliwienia udziału w wydarzeniach organizowanych przez FAP. Rodzaj danych osobowych udostępnionych Administratorowi określa opracowany przez Administratora wzór listy obecności/listy uczestników wydarzenia/ oświadczenia/regulaminy wydarzenia.

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane.

5. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, m.in. przez okres 2 tygodni, umożliwiające FAP udostępnienie danych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestnika imprezy. 

6. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak równieżdla udokumentowania działalności FAP, względnie – do czasu cofnięcia zgody, ale bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię

8. Gdy uzna Pani/Pan, iżprzetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ZAŁĄCZNIK:
1. Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19 podczas 11. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Warsaw CI FLOW.