gal2022-11

Ivanna Smolyana Odwaga – lab KI / Ivanna Smolyana Bravery – CI lab