Regulamin

REGULAMIN

15 Edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca

4-12 LIPIEC, 2024

I. REGULAMIN UCZESTNICTWA

1. W Festiwalu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w festiwalu tylko i wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna.

2. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. Sugerujemy, aby uczestnicy festiwalu posiadali aktualne ubezpieczenie.

3. Organizator Festiwalu zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zajęć z przyczyn od siebie niezależnych.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia festiwalu uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w wysokości 50%. W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu w terminie późniejszym niż 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia festiwalu, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie. Rezygnacji z udziału w festiwalu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, poczta).

5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Wszelkie dane osobowe uczestników traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

6. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku/dokumentowanie przebiegu zajęć oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji Festiwalu i projektów artystyczno-edukacyjnych organizowanych przez Fundację Artystyczną PERFORM. Uczestnik może nie wyrazić zgody na powyższe postanowienie – konieczne jest wówczas złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia.

7. Warunki uczestnictwa zostaną określone zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi w terminie odbywania się festiwalu. Aktualne obostrzenia uzupełnimy bliżej daty festiwalu.

7.1. W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej (np. COVID-19), uczestnik zobowiązuje się do rezygnacji z udziału w wydarzeniu i poinformowania organizatora o wystąpieniu objawów.

8. Festiwal z przyczyn niezależnych od Organizatorów może zostać odwołany w dowolnym momencie. W zależności od rozwoju sytuacji związanej z sytuacją sanitarną lub wojny wynikającej z działań zbrojnych Rosji na Ukrainę. Organizator zastrzegają sobie możliwość zmiany daty festiwalu, przeniesienia festiwalu do przestrzeni on-line lub odwołania festiwalu.

8.1. W przypadku odwołania festiwalu koszt karnetu poniesiony przez uczestniczkę_ka zostanie zwrócony na podstawie cen obowiązujący w dniu rejestracji.

8.2. W przypadku zmiany terminu uczestnik_czka będzie miał możliwość rezygnacji z festiwalu.

8.3. W przypadku wprowadzenia ograniczenia liczby osób mogących przebywać w miejscu odbywania się festiwalu, Organizator umożliwią uczestnictwo w festiwalu ograniczonej ilości osób wg kolejności zgłoszeń.

8.4. W przypadku przeniesienia festiwalu do przestrzeni online, osoby zarejestrowane na festiwal stacjonarny, automatycznie zostaną zarejestrowane na festiwal w wersji online.

9. Karnet za festiwal pokrywa koszty merytoryczne i organizacyjne festiwalu a także w przypadku większej liczby uczestników działania statutowe Fundacji Artystycznej PERFORM.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

11. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

12. Rejestracja i uczestnictwo w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu i RODO, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

I3. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Artystyczna Perform w Truskawiu (dalej: FAP) z siedzibą w Truskawiu (05-080) przy ul. Północnej 42.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w FAP, nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych, jest Paulina Święcańska, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: paulina.swiecanska@perform.org.pl

3. Dane osobowe udostępnione Administratorowi poprzez listę obecności/listę uczestników/formularze/oświadczenia/akceptacji regulaminu organizowanego wydarzenia, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umożliwienia udziału w wydarzeniach organizowanych przez FAP. Rodzaj danych osobowych udostępnionych Administratorowi określa opracowany przez Administratora wzór listy obecności/listy uczestników wydarzenia/ oświadczenia/regulaminy wydarzenia.

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane.

5. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, m.in. przez okres 2 tygodni, umożliwiające FAP udostępnienie danych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestnika imprezy.

6. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności FAP, względnie – do czasu cofnięcia zgody, ale bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.